Izveštaj o dostupnim socijalnim uslugama za žene i devojke žrtve nasilja iz ruralnih sredina na teritoriji APV

izvestaj o dostupnim socijalnim uslugamaOvaj izveštaj je sačinjen na osnovu javno dostupnih podataka o opštim uslugama socijalne zaštite za žene i devojke žrtve nasilja u 10 odabranih opština/sela Vojvodine i leve obale Dunava u Beogradu (Palilula-Borča, Kotež, Krnjača). Ukupno 50 žena sa iskustvom nasilja i kao korisnice usluga institucija iznelo je svoje stavove kroz uptinike i intervjue/razgovore, dok su institucije imale priliku da dostave podatke na jasno definisan uputnik. Nažalost od deset Centara za socijalni rad samo 3 su se odazvala dostavljanju upitnika. I ovo istraživanje potvrdilo je veoma nizak stepen motivacije lokalnih institucija da saradjuju sa organizacijama civilnog društva koje su specijalizovane za pružanje usluga podrške ženama/devojčicama sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja.

 

 

Lokalno protiv nasilja i trgovine ljudima

lokalno protiv nasilja i trgovine ljudimaUdruženje Roma Novi Bečej je u okviru projekta „Lokalno protiv nasilja i trgovine ljudima“, podržanog od strane organizacije civilnog društva Astra – Akcija protiv trgovine ljudima u okviru BAN III projekta Evropske unije, sprovelo dve fokus grupe sa predstavnicima institucija, četiri fokus grupe sa višestruko ranjivim kategorijama stanovništva podeljenim po polu (dve muške i dve ženske grupe) i anktiralo građane o poznavanju i dostupnosti usluga zaštite od nasilja u porodici i trgovine ljudima na nivou opštine Novi Bečej.

 

 

SIGURNIJE ZAJEDNO -U pravcu poboljšanja lične sigurnosti Romkinja u opštini Novi Bečej

sigurnije zajednoŽene iz romske populacije spadaju u jednu od najranjivijih i višestruko marginalizovanih društvenih grupa u Republici Srbiji. Dosadašnja društvena istraživanja sagledavaju položaj romske populacije najviše iz perspektive ekonomske, socijalne i obrazovne isključenosti. Radi boljeg sagledavanja i razumevanja problematike bezbednosti romskih žena i devojaka u Opštini Novi Bečej, kao i informisanja javnosti, Udruženje Roma Novi Bečej je odlučilo da osmisli i sprovede projekat “Bezbednost Romkinja u opštini Novi Bečej”, koji je podržalo Odeljenje za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji. U okviru ispitivanja stavova o bezbednosti, Udruženje Roma Novi Bečej nastojalo je da utvrdi: prvo, na koji način Romkinje opažaju sopstvenu bezbednost i koje su glavne bezbednosne pretnje za romsku populaciju; drugo, kako Romkinje opažaju rad državnih i lokalnih institucija, te da li imaju poverenja u ove institucije; i treće, na koji način državne i lokalne institucije sagledavaju bezbednost romske populacije, posebno bezbednost žena.

 

 

DRUGA STRANA ZIDA

Druga strana zida

Da li imamo svest o tome da se seksualno nasilje nad decom dešava globalno, bez kulturnih i klasnih razlika? Da li verujemo da se to dešava nekom drugom, van našeg porodičnog kruga i okruženja naših prijatelja? Da li stvarno slušamo priče seksualnog zlostavljanja i da li smo spremni da se suočimo sa sprečavanjem seksualnog nasilja nad decom bez obzira na njegove pojavne oblike?

 

 

ZABORAVLJENE I ZABORAVLJENI...

Zaboravljene i Zaboravljeni

Prikupljene priče, svedočanstva Roma i Romkinja preživelih Holokaust u Vojvodini kao jedno od poslednjih nastojanja da se sećanja o zločinima sačuvaju.

MOJ DŽEPNI VODIČ ZA OSNAŽIVANJE DEVOJAKA

Vodic za devojcice

Znanje i veštine u radu sa devojčicama i adolescentkinjama koje su žrtve prakse ranih brakova publikovani su u „Moj džepni vodič za osnaživanje devojaka“ koje je objavio UNICEF.

Udruženje Roma Novi Bečej nastavlja svoj rad protiv prakse ranih, ugovorenih, prisilnih i dečijih brakova u Srbiji.

VIŠE LICA DISKRIMINACIJE I RASIZMA – Problem dostupnosti Sigurnih kuća za Romkinje i problem sekundarne viktimizacije u smeštaju

vise lica diskriminacije i rasizma naslovnaUdruženje Roma Novi Bečej – SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina u saradnji sa partnerskim organizacijama „Centar za podršku ženama“- Kikinda, „Ženski prostor“ - Niš, „Romski centar za žene i decu DAJE“ - Beograd, “Romkinje Palilule“-Borča, „Romkinje za Romknje“ - Novi Sad, „Udruženje Roma Danica“ - Pančevo, Romski ženski centar „Rromnjako Ilo“ - Zrenjanin, „Inpuls“ - Pančevo i podržan od strane Evropskog centra za prava Roma iz Budimpešte, sproveo je istraživanje o nedostupnosti Sigurnih kuća za Romkinje u Srbiji.

Polazna tačka ovog istraživanja je činjenica da su Romkinje i druge višestruko marginalizovane žene veoma nevidljive u zvaničnim istraživanjima, a da su ženske romske NVO, kao i ženske NVO ukazivale na problem nedostupnosti Sigurnih kuća za Romkinje u dva izveštaja iz senke na primenu UN CEDAW Konvencije iz 2007. godine i 2013. godine.

SUPROSTAVLJAMO SE OBIČAJU, VOLIMO SEBE Rani brakovi romskih devojčica: ulaznica za seksualno nasilje

rani brakovi naslovnaRani, ugovoreni, prislini i dečji brakovi predstavljaju grubo kršenje prava deteta. Oni ugrožavaju psihofizičko zdravlje devojčica i izlaže ih riziku od seksualnog nasilja, nasilja u porodici, trgovini ljudima. Ova praksa uvek dovodi do ranog napuštanja školovanja, a kasnije kao žene one su izložene siromaštvu i ekonomskoj zavisnosti čime ostaju u začaranom krugu siromaštva i nasilja.

Za naše devojčice:

Zaustavimo rane brakove!
Zaustavimo seksualno nasilje nad devojčicama!
Sprečimo nasilje nad ženama!
Obrazovana devojčica je buduća obrazovana porodica!
Širimo aktivizam među romskim devojčicama i devojkama!
Jačajmo glas Romkinja!