023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

Vizija:
Romkinja aktivna, ravnopravna i priznata u društvenoj zajednici.
Misija:
Mi smo feministička organizacija koja kroz aktivizam, stečeno znanje i specijalizovane usluge osnažuje Romkinje i druge manjinske žene za život bez nasilja u Vojvodini.

Udruženje Roma Novi Bečej osnovano je 1999. godine. Od tada aktivnim radom realizovali smo 47 projekata, radili u 45 romskih naselja u Bečeju , Zrenjaninu, Kikindi, Novom Kneževcu, Starom Bečeju, Miloševu, Kumanu, Boćaru. Kroz naše programe prošlo je oko 6000 Romkinja i oko 2000 dece. Aktivno smo uključene i u procese implementacije Dekade Roma u Srbiji. Aktivno radimo na rodnoj osetljivosti Dekade Roma zastupajući usvajanje rodno sensitivnih akcionih planova, posebno usvajanja lokalnih akcionih planova za Romkinje kako u našoj tako i u susednim opštinama. Aktivno učestvujemo u procesu izrade izveštaja iz senke na sprovođenje CEDAW konvencije u Srbiji.

Aktivnosti našeg centra podeljene su u 6 grupa.

Prva grupa aktivnosti su psihosocijalne radionice na terenu sa romskim ženama koje pokrivaju različite oblasti života i rada.

Druga aktivnost je SOS telefon na jezicima manjina (romski, mađarski i rumunski).

Treća aktivnost je Pravno savetovalište koje besplatno daje pravne savete ženama žrtvama nasilja ali i zastupa Romkinje i druge manjinske žene pred sudovima po pitanjima nasilja u porodici, institucionalne diskriminacije i rasisitičkih napada.

Četvrta grupa aktivnosti su informativne akcije čiji je cilj informisanje o važnim pitanjima za Romkinju i njenu porodicu.

Peta grupa aktivnosti pokriva oblast pomoći u osnaživanju malih  ženskih grupa i organizacija i podsticaj romskom ženskom aktivizmu primarno na području Vojvodine, kao i koordiniranje rada i razvoja Ženske romske mreže Banata i članstvo u Romskoj ženskoj mreži Srbije.  

Šesta grupa aktivnosti je oblast zastupanja i rad na unapređenju institucionalnih mehanizama za unapređenje romske nacionalne manjine u Srbiji sa posebnim osvrtom na položaj Romkinja. Ova grupa aktivnosti uključuje aktivnosti zastupanja na lokalnom, pokrajinskom, nacionalnom, ali i evropskom i međunarodnom nivou.


Strateški pravci i ciljevi Udruženja Roma Novi Bečej 2015-17:

Strateški pravac 1: Prevencija i suzbijanje nasilja u porodičnim i partnerskim odnosima
Strateški ciljevi:
1.1.   Romkinje i druge manjinske žene osnažene da izađu iz situacije nasilja
1.2.   Sistem socijalne zaštite osetljiv na specifične potrebe žena žrtava nasilja

Strateški pravac 2: Unapređenje položaja Romkinja (sa fokusom na Romkinje žrtve nasilja) u sferi obrazovanja, zapošljavanja i zdravlja
Strateški ciljevi:
2.1.   Mlade Romkinje i Romi osnaženi da ostanu u sistemu obrazovanja
2.2.   Romkinje podstaknute da se ekonomski osamostale
2.3.   Unapređen zdravstveni status Romkinja

Strateški pravac 3: Romkinje aktivno koriste i štite svoja prava
Strateški ciljevi:
3.1.   Romkinje informisane o ženskim ljudskim pravima i rodnoj ravnopravnosti
3.2.   Romkinje prepoznaju i reaguju na diskriminaciju i rasizam
3.3.   Romkinje podstaknute da aktivno učestvuju u političkim procesima

Strateški pravac 4: Jačanje kredibiliteta organizacije
Strateški ciljevi:
4.1.   Aktivistkinje osnažene za sprovođenje strateških ciljeva organizacije
4.2.   Unapređeni tehnički resursi organizacije
4.3.   Povećana vidljivost i transparentnost organizacije
4.4.   Povećana finansijska održivost organizacije

Kontakt

Udruženje Roma Novi Bečej
Đure Jakšića 29
23272 Novi Bečej, Srbija
+381(0)23 774-959
+381(0)23 775-843 (Fax)