023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

Molim unesite adresu el. pošte vezanu za vaš korisnički nalog. Korisničko ime će vam biti prosleđeno na tu adresu.

Nasilje nad ženama

Definicija nasilja nad ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija

Nasilje nad ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje nad ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce.  Nasilje nad ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira.


Deklaracija o eliminaciji nasilja nad ženama, Rezolucija Generalne skupštine UN 48/104 od 20 decembra 1993. & Pekinška deklaracija - Platforma za akciju, par. 118. Četvrte svetske UN konferencije o ženama, Peking, 1995. & Rezolucija 54/134 Generalne skupštine UN 1999.kada je UN usvojio da je 25 novembar Medjunarodni dan protiv nasilja nad ženama.

Diskriminacija

USTAV REPUBLIKE SRBIJE / Zabrana diskriminacije / Član 21

Pred Ustavom i zakonom svi su jednaki.

Svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu, bez diskriminacije.

Zabranjena je svaka diskriminacija, neposredna ili posredna, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

Rasizam

Osporavanje ljudskih prava na temelju rasne pripadnosti, utemeljene na  zamisli da su neke rase superiorne u odnosu na druge.